Skinnaregölen

Skinnaregölen är en ca 2.5 ha stor sjö som överlag är ganska grund. En klassisk skogssjö med humusfärgat vatten. Sjön är en popular mete- och spinnsjö, men den lämpar sig även väl för flugfiskare. Sjön är inte särskilt lämpad för vadning, men fisken går mycket nära land. Grillplats med bord finns vid parkeringen.

Regler gula sjöar:
Skinnaregölen tillhör de gula sjöarna där det är tillåtet att flugfiska, spinnfiska och meta. Till ett spö får fästas högst tre flugor eller ett drag med två upphängare eller en krok med bete. Levande fisk får inte användas som agn. Mäskning är inte tillåtet. Egna båtar, kanoter, gummibåtar, flottar eller motsvarande får inte användas inom området.

På grund av karplus sätts ingen fisk i Skinnaregölen under perioden v.26 - v.35. Som kompensation har vi öppnat upp Sänsjön och St. Grubben som gula sjöar från och med 2014.

Information från SLU’s hemsida

Karplus (Argulus sp.) är en vanlig söt/brackvattenlevande hudparasit på fisk som angriper de flesta arter. Angreppen ger upphov till små punktformiga blödningar, ökad slemsekretion och även sårbildningar. Skadorna på fisken kan sekundärinfekteras av svamp och bakterier som i sin tur kan leda till sjukdom och eventuell död. Parasiten kan dessutom själv överföra bakterier, virus från en fisk till en annan och därmed bidra till att en sjukdom sprids i ett fiskbestånd. Parasiten förökar sig med äggläggning som sker fritt från värden på lämpligt underlag främst vegetation. Parasiten kan i små grunda sjöar/dammar med riklig vegetation och höga sommartemperaturer föröka sig i stort antal och orsaka en förhöjd dödlighet när omständigheterna i övrigt är ogynnsamma för fisken. Att behandla en hel sjö är besvärligt, kostsamt och tveksamt ur resultatssynpunkt. I odlingar och mindre dammar kan parasiten behandlas med torrläggningsperioder med något års mellanrum. Man kan också i odling bada fisken med kemiska preparat vilket ju dock inte låter sig göras i en sjö.